دانلود خلاصه درس ازمایشگاه اسیب شناسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس ازمایشگاه اسیب شناسی

باید حداقل هفته ای یکبار یخ دستگاه آب گردد. اگر انتظار می رود که بافت آلوده به مایکو باکتریوم توبرکولوزیس باشد بلافاصله دستگاه با یک مـاده موثر بر علیه عامل توبرکولوز ضدعفونی گردد )مطابق نحوه ضدعفونی دستگاه ها دستورالعمل ایمنی بهداشت ( – هنگام کار باید از دستکش و سایر وسایل حفاظتی مناسب استفاده نمود . – هنگام برش باید دریچه دستگاه بسته باشد . – باید دستورالعمل های مربوط به روش های آلودگی زدایی مکتوب شده در اختیار کارکنان مرتبط قرار داده شود سوابق مربوط به اجرای آن نگهداری گردد تیشو فلوت: – به حفظ نظافت محفظه آب توجه گردد. – جهت جرم گیری محفظه نباید از مواد خورنده استفاده شود در مورد سایر تجهیزات با توجه به طیف فعالیت های آزمایشـگاه در صـورتی کـه از ابـزار یـا دسـتگاه هـای دیگـری ) نظیـر مـایکروویـو( اسـتفاده مـی گـردد بایـد الزامات ایمنی ویژه کاربری آن دستگاه در دستورالعمل فنی نوشته شده رعایت گردد دفع پسماند های آسیب شناسی تشریحی: چگونگی دفع پسماندهای آسیب شناسی تشریحی به تفکیک به شرح زیر است: نمونه های بافتی: پس از طی مدت زمان تعیین شـده در دسـتورالعمل مدت زمان نگهداری نمونه ها، جهـت نگهـداری نمونـه هـا پـس از انجـام کـار، چنانچــه نمونــه اتوپســی یــا اعضــاءبدن باشــد براســاس موازین شرعی عمل شود. در غیر این صورت در ظروف box safety قرارداده شده دفع شود بلوک های پارافینی : پس از طی مدت زمان تعیین شده در دسـتورالعمل مدت زمان نگهداری نمونه ها، در کیسه زباله ریخته شده و دفع می گردند. دانلود خلاصه درس ازمایشگاه اسیب شناسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *