دانلود خلاصه درس آموزش پردازش تصویر در متلب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود خلاصه درس آموزش پردازش تصویر در متلب

محاسبه ماکزیمم (max (یک ماتریس در متلب: در متلب برای محاسبه ماکزیمم (max (یک ماتریس از دستور max استفاده می شود . اگر A یک ماتریس دو بعدی باشد دستور (A(max ، برداری را بر می گرداند که در آن ماکزیمم هر ستون ماتریس A مشخص شده است و دستور ((A (max(max ،ماکزیمم ماتریس A را محاسبه می کند . به مثال زیر توجه کنید: مثال : A=[1 2;3 4] B=max(A) C=max(max(A)) 37 Directed by: Ali Eskandari نتیجه : A = 1 2 3 4 B = 3 4 C = 4 دستور length در متلب: در متلب با استفاده از دستور length می توانیم طول یک بردار )تعداد کل عناصر بردار( را محاسبه کنیم . به مثال زیر توجه کنید: مثال : A=[7 8 9] B=length(A) نتیجه : A = 7 8 9 B = 3 البته دستور length برای ماتریس ها نیز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد . اگر دستور length را برای یک ماتریس به کار ببریم ، این دستور تعداد ردیف ها و تعداد ستون های ماتریس را محاسبه می کند و هر کدام از این دو عدد که بزرگتر باشد را در خروجی نمایش خواهد داد . به مثال زیر توجه کنید : مثال : A=[1 2 3;4 5 6] B=length(A) نتیجه : A = 38 Directed by: Ali Eskandari 1 2 3 4 5 6 B = 3 ساخت ماتریس باال مثلثی و پایین مثلثی: در متلب از دستور triu برای ساخت ماتریس باالمثلثی و از دستور tril برای ساخت ماتریس پایین مثلثی استفاده می شود. ساخت ماتریس باالمثلثی با دستور triu: یک ماتریس باالمثلثی ، ماتریسی می باشد که عناصری از ان که زیر قطر اصلی قرار دارند ، برابر با ۱ باشند . چنانچه از دستور triu برای یک ماتریس استفاده کنیم آنگاه دستور triu آن ماتریس را به یک ماتریس باال مثلثی تبدیل خواهد کرد . به مثال زیر توجه کنید: دانلود خلاصه درس آموزش پردازش تصویر در متلب