جزوه ازمایشگاه ژنتیک

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مگس سرکه، فعالیت متابولیسمی تک کروموزوم x حشره نر باالتر از فعالیت دو کروموزوم x ماده است تا قادر باشد خود را با فعالیت دو x ماده منطبق کند ولی در انسان برخالف مگس سرکه، فعالیت متابولیسمی کروموزوم x ماده کاهش می یابد تا امکان تطبیق آن با تک کروموزوم x نر فراهم شود و این عمل با غیر فعال شدن یکی از دو کروموزوم x ماده ها انجام می شود. در انسان یکی از دو کروموزوم x فرد ماده غیرفعال شدهو تبدیل به جسم بار می شود. در هر سلول سوماتیک بدن یک زن پس از اتمام تقسیم سلولی یکی از کروموزوم های Xبه صورت کروماتین جنسی درمی آید؛ یعنی غیرفعال شدهوبه شکل توده ای تیرهرنگ جزوه ازمایشگاه ژنتیک بهغشاهستهمی چسبد. دراین حالت ازروی اکثر ژن های این کروموزوم رونویسی و ترجمه صورت نمی گیرد.انجام این فرآیند به گونه ای است که انسان در هر صورت یک X فعال دارد. جسم بار )کروماتین جنسی( جسمی کروی است که در هسته سلولی پستانداران ماده مشاهده شده است. بهترین سلول هایی که می توان از آنها برای مشاهده جسم بار استفاده کرد؛ سلول های بافت پوششی مخاط دهان است که با جداسازی الیه ای از مخاط سقف دهان و رنگ آمیزی آن می توان جسم یا اجسام بار سلول را زیر میکروسکوپ مشاهده نمود جزوه ازمایشگاه ژنتیک